ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND DOOR ‘BAROLIEN’

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Barolien
Kapellekensbaan 11, 9280 Lebbeke
OND: BE 0669 768 865
E-mail: info@barolien.be

Hierna aangeduid als ‘Barolien’.

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via de website www.barolien.be) door ‘Barolien’ en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. ‘Barolien’ kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Bestellen via de website is enkel mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

3. TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in en rondt de bestelling af door de knop met als bijschrift “BESTELLING PLAATSEN” in te drukken en de betaling uit te voeren.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.barolien.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

‘Barolien’ behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, bestellingen door minderjarigen, grote bestellingen of onvolledige bestellingen kunnen geweigerd worden door ‘Barolien’. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die ‘Barolien’ besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. ‘Barolien’ doet er alles aan om deze gegevens correct aan te duiden. Toch kan het voorvallen dat levering niet mogelijk is door bv. onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal de bestelling geweigerd worden. ‘Barolien’ zal de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen. In geval van overmacht kan ‘Barolien’ haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

De goederen blijven de exclusieve eigendom van ‘Barolien’ tot het uitsturen van de bevestigingsmail dat de koop is gesloten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Accijnzen en BTW zijn in de prijzen inbegrepen. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen; deze worden apart vermeld. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. BETALING

Betaling geschiedt uitsluitend via ‘overschrijving’. Eens het bedrag van de bestelling ontvangen is op de rekening, wordt de klant gecontacteerd voor het inplannen van de levering of afhaling. In geval van niet-tijdige betaling zal de bestelling geweigerd worden.

Bankgegevens ”Barolien’:

  • BANK: ING
  • IBAN: BE34 3630 6255 0690
  • BIC/SWIFT: BBRUBEBB

7. LEVERING

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De levering geschiedt per koerierdienst of door eigen transport van ‘Barolien’.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen of schade veroorzaakt door de levering, alsook elke klacht aangaande een onjuiste of onvolledige levering, dient, om in acht genomen te worden, binnen de 24u na levering per e-mail gemeld te worden via info@barolien.be.

8. LEVERINGSTERMIJN

De door ‘Barolien’ opgegeven leveringstermijnen zijn richtinggevend en niet afdwingbaar. Indien een product wordt besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. ‘Barolien’ is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan door de klant wordt bewezen dat deze niet werden ontvangen.

9. KURKGARANTIE

Indien de wijn kurksmaak heeft, mag de betreffende fles zo vol mogelijk, met de originele kurk, worden geretourneerd aan ‘Barolien’. Indien de kurksmaak wordt erkend, zal de wijnfles omgeruild worden voor eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt; o.a. de jaargang kan dus wijzigen. De wijnfles zal in geen geval worden terugbetaald door ‘Barolien’. Deze service is enkel geldig mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de wijn.

10. EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor eventuele klachten, kan de klant terecht bij ‘Barolien’ via e-mail (info@barolien.be). Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken, meer bepaald die van het arrondissement Dendermonde, zijn bevoegd.

*** Hoeveelheidskorting: Bestel per 6 flessen en bespaar 5% | Bestel per 12 flessen en bespaar 10% *** Sluiten